Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA ZARSZYN
Menu góra
Strona startowa Aktualności Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - Gospodarowanie odpadami komunalnymi, menu 1265, artykuł 4047 - BIP - GMINA ZARSZYN”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zarszyn, kwiecień 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

W okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r.(a więc w okresie półtora roku) odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez firmę TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o. Tarnów ul. Krakowska 46. Firma została wybrana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn” w trybie przetargu nieograniczonego.

Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na terenie Gminy Zarszyn nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Miejscem zagospodarowania zebranych z terenu Gminy Zarszyn zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów zebranych selektywnie, w tym odpadów zielonych i innych bioodpadów, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest regionalna instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108. Instalacja ta została wskazana w przyjętym Uchwałą Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego, jako instalacja dla Regionu Południowo-Zachodniego naszego województwa.

Odpady komunalne z terenu Gminy Zarszyn odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej w systemie workowym. Odbiorem odpadów objęto nieruchomości zamieszkałe. Właściciele lub zarządcy pozostałych nieruchomości, to jest budynków niezamieszkałych, są zobowiązani do posiadania umów na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Zarszyn.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Zarszyn prowadzona jest selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów komunalnych w workach:

- niebieskich z przeznaczeniem na papier i tekturę,

- żółtych z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

- zielonych z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane

- brązowych z przeznaczeniem na odpady zielone, ulegające biodegradacji.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne gromadzone są w workach czarnych o pojemności 60 l lub 120 l.Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się dwa razy w miesiącu, natomiast odbiór odpadów segregowanych - jeden raz w miesiącu. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów jest zgodna z uregulowaniami ustawowymi. Koszty związane z zaopatrzeniem nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych pokrywane są środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości.

Dwa razy w roku zbierane są odpady wielkogabarytowe. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony przyjmowane są na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie. Przeterminowane leki zbierane są w specjalistycznych pojemnikach zlokalizowanych w czterech aptekach na terenie Gminy Zarszyn.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2014 r. nie zrealizowano planowanej inwestycji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, to jest budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przyczyną tego stanu rzeczy był trwający przez wiele miesięcy brak zgody na inwestycję ze strony Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wymaganą zgodę przekazał dopiero w I kwartale
2015 roku.

Liczba mieszkańców

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiła – 9360 mieszkańców.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. objęto 7550 mieszkańców. Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których m.in. wynika ilość osób objętych systemem, na dzień 31.12.2014r. wynosiła 2485.

Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy Zarszyn wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin, bądź poza granicami kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach.

W analizowanym okresie wystawiono 30 wezwań do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koniecznego ze względu na zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1. Ustawy

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Stwierdzono, że 44 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiada zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Według wiedzy posiadanej przez Urząd Gminy łącznie na terenie gminy funkcjonuje 308 podmiotów gospodarczych, przy czym nie wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą wykorzystują do tego odrębne budynki lub lokale, które w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należałoby zakwalifikować do tzw. nieruchomości niezamieszkałych. Część z tych podmiotów wykonuje też swoją działalność poza terenem gminy. Podobnie jak w roku poprzednim, również w roku 2014 do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie okazali umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, skierowano pisemne przypomnienia o ciążących na nich obowiązkach z przedmiotowego zakresu.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Zarszyn

W poniższej tabeli przedstawiono ilości poszczególnych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Zarszyn w roku 2014.

L.p.

Rodzaj odpadów

Kod odpadu

Ilość odebranych odpadów komunalnych w [Mg]

1

Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne

20 0301

412,6

2

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 02 03

12,8

3

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

76,9

4

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

100,6

5

Opakowania ze szkła

15 01 07

114,7

6

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

0,5

7

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

20,3

8

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

21,1

9

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 04

0,1

10

Zużyte opony

16 01 03

8,8

11

Urządzenia zawierające freon

20 01 23*

1,1

12

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20 01 35*

2,7

13

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

0,6

14

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

0.14

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Zarszyn w 2014 r. wynosiła 772,94 Mg, z czego 412,6 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. 53,4 % ogółu zebranych odpadów komunalnych.

Selektywne zbieranie odpadów „u źródła” prowadzi 95,3 % właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zarszyn, zaś pozostali złożyli deklaracje o wnoszeniu opłat za zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny.

W analizowanym okresie łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła 41,4 Mg. Odpady te nie zostały przekazane do składowania na składowisku odpadów. W gminie Zarszyn poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 wyniósł 0,00 %. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wynika z faktu, iż niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w całości zostały poddane mechaniczno–biologicznemu przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych i nie powstały odpady o kodzie 19 12 12( frakcja podsitowa).

Przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z2012 r. poz. 676), określają poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty roku 2014 wynosi 50%. Wymagany poziom został zatem osiągnięty.

Łączna masa odpadów komunalnych takich frakcji jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło, odebranych z obszaru Gminy Zarszyn w roku 2014 wynosi 236,1 [Mg], z tego masa odpadów poddanych recyklingowi wynosi 182,7 [Mg]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2014 roku wynosi 14%. Osiągnięty przez Gminę Zarszyn poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 39,1%, wymagany poziom został zatem osiągnięty.

W roku 2014 z terenu gminy Zarszyn odebrano 0,1 Mg odpadów o kodzie 17 06 04(materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03), które w całości zostały poddane odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie. Zatem osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%, przy wymaganym na 2014r.- 38%. Zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. wymagany poziom został zatem osiągnięty.

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r do 31 12.2014r.

Koszty łączne: 481 262,01 zł

w tym:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - 277 561,73 zł
  • inne usługi ( wywóz odpadów Remondis KROeko, zbieranie odpadów-ZARBES, zmiany w systemie komputerowym, opieka serwisowa WIP+, ścieki, koszty wysyłki, usługi telekomunikacyjne ) - 23 233,75 zł
  • wywóz przeterminowanych leków do utylizacji - 602,64 zł
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 8 831,99 zł
  • koszty zakupu worków na odpady komunalne - 62 603,37zł
  • koszty administracyjne (w tym: wynagrodzenie pracowników, szkolenia pracowników, koszty delegacji służbowych, koszty zakupu programów komputerowych „GOK”, zakup akcesoriów komputerowych (UPS, drukarka do kodów kreskowych, router, przedłużacz,), zakup artykułów biurowych (papier, etykietki samoprzylepne, tonery, druki polecenia przelewu, taśmy do drukarki), zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) - 108 428,53 zł

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2014r.
do 31.12. 2014r.

  • Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (w tym wpłaty za grudzień 2014 r. dokonane w terminie do dnia 10 stycznia 2015 r.) - 638 715,21 zł
  • Zaległości opłat za 2014 rok - niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2014r. – stan na dzień 11.01.2015 r. - 41 620,07 zł
  • Nadpłaty wg stanu na dzień 31.12.2014r. - 5 537,41 zł

Wynikająca z powyższego zestawienia nadwyżka środków pochodzących z opłat wnoszonych przez mieszkańców nad poniesionymi kosztami zastała przeznaczona jako rezerwa środków na poczet planowanej do wykonania w 2015 roku budowy Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK). Docelowo, po wybudowaniu i uruchomieniu PSZOK, zgodnie

z wykonaną w roku 2013 kalkulacją kosztów i stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, środki stanowiące obecnie różnicę między wpływami a ponoszonymi wydatkami pokrywać będą nowe wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania PSZOK oraz zagospodarowania przyjmowanych do niego frakcji odpadów, które obecnie nie są przyjmowane.

Jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych Gmina zapewnia dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych worki na gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. wydano łącznie 111 189 szt. wszystkich worków( 36 838 szt. worków czarnych i 47 351 szt. worków określanych mianem kolorowych, t.j. przeznaczonych do gromadzenia odpadów wysegregowanych). W analizowanym okresie, zgodnie z dokonanymi odczytami umieszczanych na workach kodów kreskowych, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zebrał 42 427 szt. Wszystkich worków ( 17 672 szt. worków czarnych i 24 755 szt. worków kolorowych).

Opracowała: Maria Węgrzyn

Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi w UG Zarszyn

Metryka

data wytworzenia
2015-10-14
data udostępnienia
2015-10-14
sporządzone przez
opublikowane przez
Sławomir Kilar
ilość odwiedzin
39
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.